Bruksrett

Her er en liten veileder om bruksrettytelser i Løiten Almenning.

Alle ytelser gis med bakgrunn i det enkelte bruks jordbruksmessige behov. Det kan gis tilskudd utover det enkelte bruks jordbruksmessige behov. Ut i fra disse retningslinjer og eventuelt andre forhold som kan ha betydning vil styret vurdere den enkelte søknad.

Det er styremøter ca. en gang pr. måned, og søknader som skal styrebehandles må være innkommet senest en uke før styremøte. Dersom de kommer inn senere enn dette, vil de bli med på sakslisten til påfølgende styremøte neste måned.
Styremøtedatoer i 2017: 24.11 og 15.12.
Styremøtedatoer i 2018: 02.02, 09.03, 13.04, 01.06, 06.07, 17.08, 28.09, 2.11, 14.12.

Årsmøte med valg i 2018 er berammet til fredag 13. april.

Søknad med vedlegg sendes via e-post til: hildef@loitenalmenning.no

Før riving eller fjerning av hus foretas, eller bruksendring, skal det sendes søknad til styret. Styret vil på bakgrunn av søknad og eventuelt inspeksjon avgjøre om det er grunnlag for refusjon av tidligere gitte rabatter og tilskudd til bygget.

Beregninger av ytelser vil bli behandlet og utbetalt seks ganger pr år. Innleveringsfrist for skjemaene: 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. august, 1. oktober og 1. desember.

NB: Alle bruksrettytelser gitt på feil grunnlag skal tilbakebetales i sin helhet. Misbruk medfører inndragelse av bruksretten for inntil fem år.

For mer info om spesifikke emner, klikk på en av linkene nedenfor: