Løiten Almenning 2021

Skogsåret 2021 er oppsummert i egen artikkel, som du kan lese her. I tillegg til gull i grønne skoger har året vært preget av høy aktivitet på flere områder. Utbyggingen på Budor har spesielt satt sitt preg på året. Områdeplanen ble endelig godkjent for ett år siden, 21.12.20. Vi kom m.a.o. sent i gang, og pandemien har også påvirket framdriften. Entreprenørkapasiteten har vært der, men enkelte leveranser har latt vente på seg.

I utbyggingstrinn 1 klargjøres totalt 190 hyttetomter. Dette krever grunnlagsinvesteringer på 69 mill. Det sier seg sjøl at det er et stort løft. Heldigvis har vi også begynt å feste bort tomter slik at pengestrømmen nå går begge veier. Denne koordineringen i tid av utbygging og bortfeste har vært helt avgjørende for å holde styr på likviditeten. P.t. er det festet bort 57 tomter innenfor første byggetrinn.

Hyttemarkedet har vært godt de siste åra. 2020 mistet vi pga. forsinkelser i godkjenning av planen. 2021 har vi fått med oss, og vi håper at markedet holder seg såpas i 2022 at vi får festet bort nærmere 50 tomter til. Det er vi klare for, og det er en trygghet i å starte året med en tomtereserve.

Flere hytter gir flere folk. Det byr på mange muligheter og noen utfordringer. Fjorårets brukerundersøkelse viste at hytteeierne er veldig godt fornøyde med Budor som vinterdestinasjon. Det er noen flere innspill til forbedringer av sommerdestinasjonen. Innspillene er allikevel hyggelige i den forstand at de samsvarer mye med hva vi har tenkt, jordnært og i tråd med hva Budor allerede er.  Utvidelse og utbedring av stier og turmål skal vi klare. Behov for å utvide tilbudet av sentrumsfunksjoner har vi forutsett, og er i oppstarten av.

Etablering av sykkelløypa i lekeområdet har vært et viktig tilskudd til sommeraktiviteten, og den har blitt svært godt mottatt. Vi er i ferd med å etablere et helårs lekeområde. Utbedring med bl.a. rydding og klopplegging av stier i samarbeid med Turistforeningen, Hytteeierforeningen og ungdomsgruppa i jeger og fisk har vært etterspurt og vil fortsette. Tre nye turmål i form av gapahuker er også på plass i samarbeid med de tre nevnte. Dette samarbeidet er viktig for oss, og vi retter en stor takk til dem.

Signaturen på Budor er skiløyper. For å sikre kapasitet og kvalitet har vi kjøpt inn ny løypemaskin. Maskina er modellen større enn den vi har, og skal etter planen leveres og settes i drift tidlig i januar. Pga. større maskin har flere løypetraseer blitt utvidet denne høsten. Øvrige traseer som det er mulig å utvide vil bli utvidet kommende år. Det vil m.a.o. fra og med denne vinteren bli benyttet to maskiner i løypenettet på Budor.

Skibakken har også fått sin oppgradering. Vegetasjon er fjernet, rør lagt ned, doseringer utbedret og i traseen etter den nye vannledningen vil det bli ny nedfart over etablerte kuler så snart det kommer nok snø.

Videre utviklingen av stedet Budor, også med sentrumsfunksjoner er under planlegging, og flere vil bli involvert i dette. Prinsippet er at vi skal ta vare på det enkle, foredle det. Det er en del av det moderne markedet og produktet Budor, tilgjengelig både for hyttefolk og lokalbefolkningen.

Løiten Almenning sitt utmarksarbeid dreier seg om mer enn Budor. Vi har et anselig antall koier.  Noen leies ut og noen er åpne for alle og enhver. Hvert år gjøres en del enklere vedlikehold på et antall av dem. Siste året har det vært nødvendig med litt større løft på et par koier. Koia i Korperud har fått en «make over», og det er satt opp ny koie på Gitvola. Disse koiene vil deler av året bli benyttet i et samarbeid med Hedmarksvidda Husky. Dette er et spennende samarbeid om et tilbud som kommer både som et alternativ og som et tillegg til det moderne hyttelivet.

Vi arbeider ikke bare med fritidsboliger. Kildetunet er starten for leiligheter og boliger på Kildetomta og Hedpalltomta. Første trinn av Kildetunet ble innflyttet sist vår, og andre byggetrinn er i gang. Innflytting i trinn to skal etter planen skje til våren. Så langt er vi i rute. Når dette første prosjektet er avsluttet er det ytterligere arealer på Kildetomta som kan utvikles til flotte sentrumsnære bomiljøer. Noe som innebærer at vi også får ryddet opp i et område som i dag ikke forskjønner nabolaget.

Noe nevnt, mye «glemt». I forkant av årsmøtet 18. mars neste år, vil det som vanlig bli sendt ut ei årsmelding med bred omtale av virksomheten.

Løiten Almenning ønsker alle god jul og et godt nytt år!

Foto: Emilie Westli Andersen