Driftsbygning

DRIFTSBYGNING

Søknad vedlagt målsatte tegninger og oversiktskart, sendes allmenningskontoret før prosjektet igangsettes. På bruk der det ikke drives jordbruksdrift i egen regi gis det som hovedregel ikke bruksrettytelser utover 55 m2. Det forutsettes ved slike tilfeller at eldre garasje/driftsbygning rives. Ved nybygg garasje gis det etter satsen for uisolert bygg, kr 130,- pr. m2.

Alle ytelser til nybygg gis etter en sats pr. meter innvendig vegghøyde yttervegg opptil maks 6 meter.

Eksempel på utregning av ytelser: Et uisolert nybygg med 3m takhøyde gir 3m x 130,= 390 kr pr. m2 og som ganges med grunnflaten av nybygget. Et nybygg på 100 m2 i grunnflate vil få utbetalt: 100 m2 * 390,- pr m2 = kr 39 000,-

Det skal gis beskjed når prosjektet er ferdig – LA foretar befaring/stikkprøver og ytelser utbetales.

For fyrhus gis det ytelser som for isolert bygg.

Bruksrettytelser for 2022 i Løiten Almenning finner du her