Vedlikehold

Denne siden inneholder informasjon om vedlikehold av både driftsbygning og bolig/våningshus. Scroll nedover for å finne det du leter etter:

Som grunnlag for utbetaling skal det sendes inn en oversiktlig oppstilling vedlagt bilag på det som er berettiget bruksrettytelser. Bilag eldre enn tre år godkjennes ikke. Innsendte bilag returneres ikke. Det er regelverket på utbetalingstidspunktet som danner grunnlaget for beregnet utbetaling.

Hvis bruksrettytelsen for vedlikehold vil overstige kr 50 000,- pr. prosjekt må det søkes allmenningsstyret før tiltaket iverksettes. (NB: Det må søkes styret før arbeid igangsettes ved nybygg, tilbygg og ombygging). Overholdes ikke søknadsplikten ilegges et forholdsvis gebyr på kr 5 000,- til kr 10 000,-. Når en søknad er innvilget må prosjektet startes innen 2 år regnet fra dato for styrebehandling. Etter denne tid må det søkes på nytt.

Det er styremøter ca. en gang pr. måned, og søknader som skal styrebehandles må være innkommet senest en uke før styremøte. Dersom de kommer inn senere enn dette, vil de bli med på sakslisten til påfølgende styremøte neste måned.

Søknad med vedlegg sendes via e-post til: firmapost@loitenalmenning.no

Her finner du eksempel på hva en søknad om vedlikehold må inneholde: Eksempel søknad vedlikehold

Søknadsskjema for utbetaling av bruksrettytelser finner du her: Søknadsskjemaer

Bruksrettytelser for 2022 i Løiten Almenning finner du her eller i tabellen nedenfor:

DRIFTSBYGNING

Følgende varegrupper innen trelast har en sats på 75%:

 • Konstruksjonsvirke i gran og furu
 • Utvendig kledning i gran og furu, ubehandlet
 • Innvendig panel i gran og furu, ubehandlet

Følgende varegrupper innen trelast har en sats på 60%:

 • Impregnert trelast
 • Stolper, søyler, laftetømmer
 • Konstruksjoner, takstoler, limtre og hobbyplater
 • Utvendig kledning i gran og furu, behandlet
 • Innvendig panel i gran og furu, behandlet

Isolasjon har en sats på 40%

Vinduer (isolèrglass)og isolerte ytterdører har en sats på 25%

Armert betong inne og ute:

Kummer for husdyrgjødsel Kr   90,- pr. m3
Platting for husdyrgjødsel Kr 120,- pr. m2
Utvendige forplasser Kr 100,- pr. m2
Nye gulv inne og ute * Kr 150,- pr. m2
Murte og støpte vegger over grunnmursplan Kr 100,- pr. m2

Taktekking har en sats på kr 120,- pr. m2
Merk: Gjelder takstein, takplater, shingel, torvtak, integrerte solcellepaneler m.m pr. m2 ferdig tak (begrenset oppad til 75% av kostnaden).

Stålkonstruksjoner, samt innvendige plater og korntørkeplater har en sats på 30%

Porter, portseksjoner og dører har en sats på kr 350,- pr. m2

*For nye gulv inne og ute likestilles asfalt og belegningsstein med betong. For alle alternativer må grunnarbeidet være fagmessig godt utført. Plan for arbeidet med oppbygging og drenering må følge søknaden, og utførelse må kunne dokumenteres. Belegningsstein skal være egnet til formålet mht. størrelse, tykkelse (normalt 80 mm) steinkvalitet og fagmessig utførelse. Bruksrettytelse til gulv/plate utvendig begrenses til 12 meter ut fra vegg med kjørbar port, hele veggens lengde. Ytelser til platting for vaskeplass begrenses til 50m2.


BOLIGER

Følgende varegrupper innen trelast har en sats på 75%

 • Konstruksjonsvirke i gran og furu
 • Utvendig kledning i gran og furu, ubehandlet
 • Innvendig panel i gran og furu, ubehandlet
 • Gulvbord i heltre, gran og furu.

Følgende varegrupper innen trelast har en sats på 60%

 • Impregnert trelast
 • Stolper, søyler, laftetømmer
 • Konstruksjoner, takstoler, limtre og hobbyplater
 • Utvendig kledning i gran og furu, behandlet
 • Innvendig panel i gran og furu, behandlet
 • Gulvbord behandlet, gran og furu

Isolasjon har en sats på 40%

Vinduer (isolèrglass)og isolerte ytterdører har en sats på 25%

Taktekking har en sats på kr 120,- pr. m2
Merk: Gjelder takstein, takplater, shingel, torvtak, integrerte solcellepaneler m.m pr. m2 ferdig tak (begrenset oppad til 75% av kostnaden).