Vedlikehold

Denne siden inneholder informasjon om vedlikehold av både driftsbygning og bolig/våningshus. Scroll nedover for å finne det du leter etter:

Som grunnlag for utbetaling skal det sendes inn en oversiktlig oppstilling vedlagt bilag på det som er berettiget bruksrettytelser. Bilag eldre enn tre år godkjennes ikke. Innsendte bilag returneres ikke. Det er regelverket på utbetalingstidspunktet som danner grunnlaget for beregnet utbetaling.

Hvis bruksrettytelsen for vedlikehold vil overstige kr 50 000,- pr. prosjekt må det søkes allmenningsstyret før tiltaket iverksettes. (NB: Det må søkes styret før arbeid igangsettes ved nybygg, tilbygg og ombygging). Overholdes ikke søknadsplikten ilegges et forholdsvis gebyr på kr 5 000,- til kr 10 000,-. Når en søknad er innvilget må prosjektet startes innen 2 år regnet fra dato for styrebehandling. Etter denne tid må det søkes på nytt.

Det er styremøter ca. en gang pr. måned, og søknader som skal styrebehandles må være innkommet senest en uke før styremøte. Dersom de kommer inn senere enn dette, vil de bli med på sakslisten til påfølgende styremøte neste måned.

Søknad med vedlegg sendes via e-post til: firmapost@loitenalmenning.no

Her finner du eksempel på hva en søknad om vedlikehold må inneholde: Eksempel søknad vedlikehold

Søknadsskjema for utbetaling av bruksrettytelser finner du her: Søknadsskjemaer

Bruksrettytelser for 2023 i Løiten Almenning finner du i pdf – format her