Småviltjakta starter 10. september

Den 10. september starter småviltjakta i Løiten Almenning, noe som for mange er høstens vakreste eventyr. Småviltjakta er forbeholdt innenbygdsjegere, hytteeiere og koieleiere i Løiten Almenning (det er ikke anledning for utenbygdsjegere å kjøpe jaktkort).

Jaktkort selges elektronisk på nettet via Inatur, også jakttilbud som er søknadsbasert ligger på her. NB! Gå inn via lenker her på nettsiden, se nedenfor.

Periode 1: 10. september t.o.m. 24. september.
I denne perioden selges det bare årskort. Årskort selges til:

  • Innenbygdsboende, som er bruksberettiget eller medlem i LJFF.
  • Koieleiere får kjøpt 2 årskort pr. koie.
  • Hytteeiere har mulighet til å søke på årskort. Jaktkort til hytteeierne er begrenset til 10 hytter (2 kort pr. hytte). Det er kun hytteeiere og hans/hennes nærmeste familie (inkl. svigerdatter/sønn) som har anledning til å kjøpe kort som hytteeier. Søknadsfristen er 30. april.

Periode 2: f.o.m. 2. oktober og ut jaktsesongen.
I denne perioden selges det kun dagskort. Bruksberettigede, innenbygdsboende som er medlemmer av LJFF og hytteeiere i Løiten Almenning har mulighet til å kjøpe. Dagskort fordeles på to områder der Rv3 er skillet mellom områdene. Her vil det bli en begrensning i antall kort som selges avhengig av hvor mange årskort som selges.

Jaktkvoter i 2023
Det er taksert fugl på samme måte som tidligere i Løiten Almenning sine omkringliggende områder. Resultatet for rype på fjellet er svært dårlig med svært dårlig kyllingproduksjon. Dette viser samme trend som over hele Sør-Norge. En hovedårsak er nok økt predasjon grunnet totalt fravær av smågnagere. I skogen er resultatet vesentlig bedre og omtrent som de to foregående årene. Omtrent 2/3 av skogsfuglen er orrfugl, mens ca 1/3 er storfugl. Kyllingproduksjonen kan vel sies å være middels god. Løiten Almenning har derfor vedtatt at for sesongen 2023 gjelder følgende: All rype fredes. Fjellet kan sjølsagt likevel brukes til å trene hund for de som har jaktkort. Dagskvote for skogsfugl blir 2 stk. Vi anmoder om at brunfugl spares.

Jakttider:
And og Ringdue 21/8-24/9 og 2/10-23/12
Skogsfugl (forbudt med rifle) og rype 10/9-24/9 og 2/10-23/12
Hare 10/9-24/9 og 2/10-23/12 og 1/1-29/02
Kanadagås 10/8-3/12
Rev 15/07-15/04
Mår 1/11-15/03
Mink Hele året

Jaktregler:

  • For jakt med hund i 1. periode er krav om gyldig sauerenhetsbevis. Kontaktperson i LJFF for sauedressur er Jan Eike, tlf 62 59 04 47.
  • Det tas forbehold om tidligere slutt og/eller begrensinger av jaktområder. LJFF kan avholde jaktprøver eller annet etter spesielle avtaler. Vis hensyn der det er oppslag om at JAKTPRØVE PÅGÅR!
  • Jaktgrensene til våre naboer skal overholdes.
  • Båndtvang til 20. august. Jakthundtrening, jakthundprøver og dressur tillates ikke med løs hund før 10. september.
  • Postering og jakt på allmenningens veger er ikke tillatt. Avfall og bålrester i eller på veger skal ikke etterlates.
  • Brudd på jaktreglene fører til inndragning av jaktkort og utestengelse i opp til 3 år.

Jaktoppsyn Terje Nilssen tlf. 917 30 316.
Rovviltobservasjoner bes meldes snarest på tlf. 902 69 468.

Jaktkort:

Småvilt jaktkort for medl. LJFF og bruksberettigede i Løiten Almenning
Årskort, kr 1 850,- KJØP HER
Årskort ungdom f.o.m 15 år t.o.m. 17 år, kr 450,- KJØP HER
Dagskort (2. periode), fra kr 300,- KJØP HER
Småvilt jaktkort for koieleiere i Løiten Almenning
Årskort koieleiere; 2 kort a kr 1 850,- KJØP HER
Småvilt jaktkort for hytteeiere 1 + 2. periode (2 kort pr. hytte) i Løiten Almenning
Årskort hytteeier 1+ 2. periode, kr 2 500,- SØK HER