Bruksregler

Landbruks- og matdepartementet har den 31.08.2016 godkjent Løiten Almennings forslag til nye bruksregler, jf. bygdeallmenningsloven § 3-8.

Godkjente bruksregler skal allmenningsstyret besørge kunngjort for de eiendoms- og bruksberettigede. Bruksreglene trer i kraft 4 uker etter at de er kunngjort, jf. bygdeallmenningslovens § 3-9. De nye bruksreglene vil gjelde fra 17. oktober 2016.
Fra samme tidspunkt oppheves tidligere bruksregler for Løiten Almenning, godkjent 11. desember 1995, og gjeldende fra 10. februar 1996.

Her kan du laste ned PDF-dokument med oppdaterte og godkjente bruksregler for Løiten Almenning:

Godkjente bruksregler LA

Lov om bygdeallmenninger