Nordbygda

16 Kløvvegene til sæters

De gamle sæterstiene til fjells er 1000 år gamle kulturminner, som er viktig å bevare. Noen har naturen og skogen tatt tilbake, men flere av dem ligger der fortsatt, men de må brukes om de ikke skal gro igjen. De gamle stiene gikk ut av bruk etter hvert som bilvegene kom, i noen tilfeller er disse lagt over de gamle vegene.

Kløvvegene var trolig i bruk lenge før sæterbruket startet på Hedmarks­vidda og i skogsliene oppunder. Både fangstkulturen og jernvinna i før­historisk tid medførte betydelig ferdsel i utmarka.

Noen av de gamle sætervegene er gjenfunnet og merket. Den første som ble merket var Øisæterstien fra Furasaga om Foskumslåtten og Fjellbekkvadet til Øisætra (se rute 4 og 10).

Parallelt med denne, litt lenger øst, går sætervegen over Savalsæter­høgda til Storholtet. Denne ble åpnet som kultursti i 2004 (se rute 4).

Stien fra Vestbygda til Budor og Målia er merket fra Gryllingsætra og oppover (se rute 10).

Bårdsæterstien fra 8-km runden i Brenneriroa til Midtlinnkoia (ved bilvegen 3,5 km syd for Bårdsætra) ble merket i 2004.

Fra Bårdsætra går det sti i videre mot Kollmyrkampen, og derfra inn på stinettet i Vang eller østover mot Gråberget og Svaen. Bårdsætermarka er et trivelig fjellskogterreng som ikke er nærmere beskrevet i dette heftet.

 

17 Taigaen turområde 

Lengde: 5 km (til minnestøtta)

Adkomst: Myklegard

Denne turen er en vandring i noe av vår mest dramatiske historie. Stien følger vegen nordover fra Myklegard og tar av (fra vegen)/ (mot øst) litt før bommen mot Bygdesaga. Det er satt opp en info-tavle for Taigaen turområde ved innkjøringa til næringsområdet vis-a-vis bensinstasjonen.

Traséen over myra mot skafottet er nokså bløt. Det er planer om å legge klopper her.

Skafottet er gjenreist til minne om den siste henrettelsen i Norge i fredstid i 1876. Da ble Kristoffer Svartbekken holshogget her, som straff for rovdrapet på unggutten Even Nielsen Dæhlin fra Stange. Det ble påstått at 3000 tilskuere, herav mange barn, overvar henrettelsen.

Den fine, stensatte stien over Ekromsstormyra mot Ekrom er resultatet av et av mange nøds­arbeid­prosjekt på 1930-tallet.

Stien fortsetter om eiendommen Ekrumshagan til et dystert merkested i svarte granskogen, den mosegrodde minnesteinen over Svartbekkens drapsoffer, Even Nielsen Dælin, på stedet han ble funnet.

HHT har satt opp info-tavler både ved skafottet og ved minnesteinen.

Stien fortsetter nå videre til Sjølisjøen, hvor det er en badeplass, og videre inn på Rondanestien på østsida av sjøen.

Turen tilbake til Myklegard kan følge samme vei om skafottet eller en kortere rute fra stikryss ved Ekrom.

 

18 Furasaga turområde

Avstand Furasaga-Foskumslåtten: ca 2 km

Adkomst: Furasaga (1 km s/ø for Engemoen ved Budorvegen), Ophus ved skiløypa

Området nord/østover fra Furasaga er et flott turterreng med fine furumoer –  småkupert og slakt skrånende nordover. Nordhols­bekken (som skifter navn flere ganger) renner gjennom hele området. Trættbekken ble i sin gravd ut fra denne og ført over til Fura for å skaffe vann til Løiten Brænderi, herav navnet.

HHT har merket 3 stier fra Furasaga, Skaubo (ved Nordholen) og Ophus mot Foskumslåtten. Skiløypa fra Ophus utgjør en fjerde trasé.

Ved et strikryss på østsida av Nordholsbekken, hvor den østre stien møter en tverrsti fra Furasaga, har HHT satt opp en gapahuk. Denne brukes en del av elever ved Jønsrud oppvekstsenter.

Fra Foskumslåtten fortsetter 2 parallelle sæterstier nordover mot Øisætra (se rute 4 og 10). Disse møtes et stykke syd for Fjellbekkvadet. Spesielt den vestre av disse går gjennom idyllisk, småkupert furuskog nordover mot Djupdalen.

Sydover fra Furasaga og Ophus er turområdet forbundet med stinettet nord for Jønsrud (se rute nr. 19).

 

19 Jønsrud turområde 

Adkomst: Jønsrud skole v/grasbana, Furasaga, Ophus ved skiløypa m.fl 

Området nord for Jønsrud er et nærturområde som består av private skogshagaer. Det består av vekslende skogsterreng, med flere fine furumoer.

De gamle stiene i disse skogene er tidligere forbindelser og veger mellom gardene og grendene i denne øvre delen av bygda.

HHT har merket et stinett som er tilrettelagt for flere mulige rundturer. Disse består delvis av de gamle stiene, men det er også ryddet noen nye traséer for å knytte stiene sammen.

Området er forbundet med stiene mot fjellet ved Furasaga og Ophus (se  rute 18). Herfra kan vi følge Øisæterstien til fjells, en flott dagstur (se rute 4 og 9).

HHT har i samarbeid med elever ved Jønsrud oppvekstsenter utarbeidet ei enkel kartskisse over området.