Om Løiten Almenning

Løiten Almenning var i tidligere tid kalt for kongeallmenning, men fram til 1836 var eier selskapet Pelly & Co.

Gjennom Løiten Sogneselskab kjøpte eierne av 20 jordbrukseiendommer i bygda Løitens Almenning for 3.000 speciedaler. Hensikten var at Løtenbygda selv skulle forvalte denne store bygdeallmenningen som i dag er på 225 000 dekar. Det var åpent for at andre jordbrukseiendommer kunne få bruksrett i allmenningen og på det meste var det over 700 bruksberettigede eiendommer i bygda. Bl.a. grunnet omstruktureringer i landbruket er antallet gått ned til litt 580. Mellom 5 og 9 millioner kroner av allmenningens overskudd går hvert år til de bruksberettigede som rabatter og tilskudd.

Hovedvirksomheten har hele tiden vært hogst og pleie av skogen. Nå foregår 99 % av avvirkningen maskinelt. Gjennom tiden har sagbruk vært drevet på mange forskjellige steder. De tre siste i drift var Ebru sag, Fura sag og Rokosjøen sag. På de to førstnevnte opphørte driften for 40-50 år siden, Rokosjøen sag drives i dag som et rent furusagbruk under Moelven Industrier.

De siste 30 år har det vært stor satsing på bortfeste av hyttetomter og andre former for utmarksutnyttelse. Løtenfjellet eller har vist seg å ha gode kvaliteter som kan gi framtidige aktivitets- og inntektsmuligheter for allmenningen. Budor Skitrekk har vært en suksess og kjøpet av Budor Gjestegård i 2004 anses viktig for å kunne utvikle området videre. Budor Caravan med 140 plasser er ferdigstilt og står fram som en av de flottest beliggende caravanplasser på Østlandet. Over 1300 tomter er bortfestet til fritidsbebyggelse og det legges fortløpende ut nye tomtefelt i områdeplanen Budor Sør.

Når det gjelder jakt er det mulighet for småvilt-, rådyr-, bever-, og elgjakt. Fisket er fritt, men vi mangler gode ørretvann. Totalt er vi 12 ansatte i allmenningen og kan tilby tjenester innen eiendom, hogst, byggevirksomhet og annet.