Bruksrett

Veiledning for bruksrettytelser i Løiten Almenning, gjeldende fra 1.1.2023.

Grunnlaget for bruksrettytelser er bestemmelsene i Lov om bygdeallmenninger av 19. juni 1992, og bruksregler for Løiten Almenning gjeldende fra 28. juni 2019. Ut fra dette regelverket har styret utarbeidet de praktiske retningslinjer for vurdering og håndtering av de enkelte saker i 2023.

Alle ytelser gis med bakgrunn i det enkelte bruks jordbruksmessige behov. Det er viktig for allmenningens vurdering at jorda på eiendommen holdes i hevd. Ved beitebruk skal jorda kultiveres årlig, for eksempel ved beitepussing og gjødsling. På eiendommer der jorda ikke brukes i egen regi begrenses bruksrettytelsen.

Det er den bruksberettigedes eget ansvar å sette seg inn i gjeldende regler og retningslinjer for utøvelse av bruksrett. Alle ytelser gitt på feil grunnlag skal tilbakebetales i sin helhet. Misbruk medfører inndragning av bruksretten i inntil fem år.

Det er styremøter ca. en gang pr. måned, og søknader som skal styrebehandles må være innkommet senest en uke før styremøte. Dersom de kommer inn senere enn dette, vil de bli med på sakslisten til påfølgende styremøte neste måned. Det skal sendes inn en søknad pr. formål/prosjekt. Søknad med vedlegg sendes via e-post til: firmapost@loitenalmenning.no

Styrets møteplan i 2023: 27. januar, 21. februar, 24. mars, 2. juni, 18. august, 22. september, 27. oktober, 17. november, 15. desember. Årsmøte i Løiten Almenning er fredag 24. mars kl. 19.00.

Ved nybygg, tilbygg og ombygging skal det søkes allmenningsstyret før arbeidet settes i gang. Det samme gjelder vedlikehold der bruksrettytelsen vil overstige kr 50 000. Overholdes ikke søknadsplikten ilegges et gebyr på fra kr. 5 000 til kr. 10 000. Når søknaden er innvilget må prosjektet startes innen to år (dato for styrebehandling). Etter denne tid må det søkes på nytt.

Ved søknad skal standard søknadsskjema benyttes. Det skal benyttes ett skjema pr. formål/prosjekt. Det er materialkostnader eks. mva. som skal benyttes som grunnlag for søknaden. Kostnadsoverslag skal følge søknaden.

Ved tiltak på seterbebyggelse skal alle saker forelegges styret, gjelder også riving.

Som grunnlag for utbetaling skal det sendes inn en oversiktlig oppstilling vedlagt bilag på det som er berettiget til bruksrettytelser. Innkjøpt materiell skal være benyttet før ytelser kan utbetales. I de tilfeller det utføres flere prosjekter samtidig, f.eks. både vedlikehold og nybygg, skal det leveres inn adskilte oppsett pr. prosjekt. Skjema finnes på loitenalmenning.no . Bilag eldre enn tre år godkjennes ikke. Innsendte bilag returneres ikke. Det er regelverket på utbetalingstidspunktet som danner grunnlag for beregnet utbetaling. Søknadsskjema for utbetaling av bruksrettytelser finner du her: Søknadsskjemaer

Maksimal ytelse som kan utbetales pr. prosjekt er kr 1 600 000.

Allmenningen behandler søknad om utbetaling fortløpende. Siste frist for innlevering for utbetaling på gjeldende år er 31. desember.

Det kan foretas delutbetaling på 75 % ved nybygg når bygget er tett (tak, dører og vinduer).

Før riving eller fjerning av hus foretas, eller ved bruksendring, skal det søkes til styret for vurdering av eventuell refusjon av tidligere gitte ytelser eller tilskudd.

Det gis ikke bruksrettytelser i fbm. gjenoppbygging etter forsikringsoppgjør.

Løiten Almenning forbeholder seg retten til å avregne utbetaling av bruksrettytelser mot eventuelle utestående fordringer. Dette inkluderer også eventuelt skyldig beløp for bark og flis levert av Moelven Løten.

Søknadsrutiner og rutiner for behandling av utbetalinger kan bli endret, og det er de til enhver tid gjeldende rutiner som skal benyttes.

Bruksrettytelser for 2023 i Løiten Almenning finner du her

Retningslinjer for tilskudd finner du her

For mer info om spesifikke emner, klikk på en av linkene nedenfor: