Bruksrett

Veiledning for bruksrettytelser i Løiten Almenning, gjeldende fra 1.1.2019.

Grunnlaget for bruksrettytelser er bestemmelsene i Lov om bygdeallmenninger av 19. juni 1992, og bruksregler for Løiten Almenning gjeldende fra 28. juni 2019. Ut fra dette regelverket har styret utarbeidet de praktiske retningslinjer for vurdering og håndtering av de enkelte saker i 2019.

Alle ytelser gis med bakgrunn i det enkelte bruks jordbruksmessige behov. Bruksrettytelser til nybygg baserer seg på jordbruk som næring. Det er viktig for allmenningens vurdering at jorda på eiendommen holdes i hevd. Ved beitebruk skal jorda kultiveres årlig, for eksempel ved beitepussing og gjødsling. På eiendommer der jorda ikke brukes i egen regi begrenses bruksrettytelsen.

Det er den bruksberettigedes eget ansvar å sette seg inn i gjeldende regler og retningslinjer for utøvelse av bruksrett. Alle ytelser gitt på feil grunnlag skal tilbakebetales i sin helhet. Misbruk medfører inndragning av bruksretten i inntil fem år.

Det er styremøter ca. en gang pr. måned, og søknader som skal styrebehandles må være innkommet senest en uke før styremøte. Dersom de kommer inn senere enn dette, vil de bli med på sakslisten til påfølgende styremøte neste måned. Søknad med vedlegg sendes via e-post til: hildef@loitenalmenning.no (Vi foretrekker at søknaden oversendes i Wordformat pr. e-post).

Styremøtedatoer i 2019: 1. februar, 26. februar, 12. april, 7. juni (flyttet fram til 31. mai), 5. juli, 30. august, 20. september, 11. oktober og 13. desember. Årsmøte i Løiten Almenning i 2019 er den 22. mars.

Ved nybygg, tilbygg og ombygging skal det søkes allmenningsstyret før arbeidet igangsettes. Det samme gjelder vedlikehold, der ytelsen vil overstige kr 50 000. Overholdes ikke søknadsplikten ilegges et gebyr på fra kr 5000,- til kr 10 000. Når søknaden er innvilget må prosjektet startes innen to år (dato for styrebehandling). Etter denne tid må det søkes på nytt.

Maksimal ytelser som kan utbetales pr. prosjekt er kr 1 600 000.

Allmenningen behandler søknad om utbetaling seks ganger pr. år. Innleveringsfristen for anmodning om utbetaling av ytelser er 31. desember, 1. april, 1. juni, 1. august, 1. oktober og 1. desember.

Som grunnlag for utbetaling skal det sendes inn en oversiktlig oppstilling vedlagt bilag på det som er berettiget bruksrettytelser. Bilag eldre enn tre år godkjennes ikke. Innsendte bilag returneres ikke. Det er regelverket på utbetalingstidspunktet som danner grunnlaget for beregnet utbetaling. Søknadsskjema for utbetaling av bruksrettytelser finner du her: Søknadsskjemaer

Det kan foretas delutbetaling på 75% ved nybygg når bygget er tett (tak, dører og vinduer).

Før riving eller fjerning av hus foretas, eller bruksendring, skal det sendes søknad til styret. Styret vil på bakgrunn av søknad og eventuelt inspeksjon avgjøre om det er grunnlag for refusjon av tidligere gitte rabatter og tilskudd til bygget.

Løiten Almenning forbeholder seg retten til å avregne utbetaling av bruksrettytelser mot eventuelle utestående fordringer. Dette inkluderer også eventuelt skyldig beløp for bark og flis levert av Moelven Løten.

Ved søknad om ytelser til våningshus skal det klart fremgå hva som er hovedbygning og hva som er kårbolig.

Ved tiltak på seterbebyggelse skal alle saker forelegges styret, gjelder også riving.

Ved kjøp av brukt utstyr kan det gis 50% av gjeldende sats for bruksrettytelser.

Bruksrettrabatt på langved: Bruksrettrabatten på langved er 25 %, begrenset til 24 m3 pr. bruksberettiget. Dette gjelder også ved kjøp av virke til biobrenselanlegg.

For mer info om spesifikke emner, klikk på en av linkene nedenfor: