Bruksrett

Veiledning for bruksrettytelser i Løiten Almenning, gjeldende fra 1.1.2024.

Prinsipper, søknader og utbetaling:

Kun jordbrukseiendommer med bruksrett i Løiten Almenning har rett til bruksrettytelser. Det er en målsetting for allmenningen at det aktive jordbruket skal ha prioritet.

Det er det jordbruksmessige behovet på eiendommen som er grunnlaget for å gi ytelser. Jordbruksmessig behov beregnes ut fra arealgrunnlaget, se side 9 og 10 i Bruksrettytelser og tilskudd 2024. Styret kan, etter en vurdering, gi ytelser i form av tilskudd til prosjekter der bruksretteiendommens arealgrunnlag ikke er tilstrekkelig i forhold til planlagt utbygging, se side 7 og 8 i Bruksrettytelser og tilskudd 2024.

Ved nybygg, tilbygg og ombygging skal det søkes allmenningsstyret før arbeidet settes i gang. Det samme gjelder vedlikehold der bruksrettytelsen vil overstige kr 75 000. Overholdes ikke søknadsplikten ilegges et gebyr på kr 10 000. Når søknaden er innvilget må prosjektet ferdigstilles innen tre år (dato for styrebehandling). Etter denne tid må det søkes på nytt. Unntatt fra krav til forhåndssøknad er grøfteprosjekter.

Det er eier av eiendommen som skal stå som søker om bruksrett. Unntatt fra dette er grøfteprosjekter på leid jord der jordleier står som økonomisk ansvarlig for prosjektet. Der kan jordleier stå som søker om bruksrett.

Det er den bruksberettigedes eget ansvar å sette seg inn i gjeldende regler og retningslinjer for utøvelse av bruksretten. Ytelser utbetalt på feil grunnlag skal tilbakebetales i sin helhet. Misbruk kan medføre inndragning av bruksretten i inntil fem år.

Ved søknad om utbetaling skal standard søknadsskjema benyttes. Det skal benyttes ett skjema pr. formål/prosjekt. Det er kostnader eks. mva. som skal benyttes som grunnlag for søknaden. Kostnadsoverslag skal følge søknaden. Søknadsrutinene vil bli digitalisert i løpet av 2024. Det kommer egen informasjon om dette.

Det kan gis delutbetaling i forhold til prosjektets framdrift/forbrukte varer. For nybygg kan det foretas delutbetaling på inntil 50 % av beregnet ytelse forutsatt at bygget er tett (tak, dører og vinduer).

Som grunnlag for utbetaling skal det sendes inn en oversiktlig oppstilling vedlagt bilag på det som er berettiget til bruksrettytelser. Ved vedlikeholdsprosjekter skal kvadratmeter vegg/tak oppgis, og bilder som beskriver prosjektets omfang legges ved søknaden om utbetaling. Innkjøpte materialer skal være benyttet før ytelser kan utbetales. I de tilfeller det utføres flere prosjekter samtidig skal det leveres inn adskilte oppsett pr. prosjekt. Skjema finnes på www.loitenalmenning.no . Bilag eldre enn tre år godkjennes ikke. Innsendte bilag returneres ikke. Rutinene vil bli digitalisert i løpet av 2024. Det kommer egen informasjon om dette.

Søknader om utbetaling behandles fortløpende. Siste frist for innlevering for utbetaling på gjeldende år er 31. desember.

Maksimal sats som kan utbetales pr. prosjekt er kr 2 000 000,-

Det er regelverket på utbetalingstidspunktet som blir lagt til grunn for utbetaling. Ved større endringer i regelverket vil utbetaling bli skjønnsmessig håndtert i søkers favør.

Det gis ikke bruksrettytelser i fbm. gjenoppbygging etter forsikringsoppgjør.

Løiten Almenning forbeholder seg retten til å avregne utbetaling av bruksrettytelser mot eventuelle utestående fordringer. Dette inkluderer også eventuelt skyldig beløp for bark og flis levert av Moelven Løten.

Bruksrettytelser og tilskudd for 2024 i Løiten Almenning finner du her

Søknadsskjema for utbetaling finner du her

Eksempler på hva en søknad til styret skal inneholde, finner du her