Hogst av trær i hyttefelt

Hogst av trær i hyttefeltene (regulert område):
Festekontrakten har bestemmelser om at felling av trær ikke kan skje uten grunneiers samtykke. Vi lemper litt på dette ved å gi hytteeiere tillatelse til å bestemme over de trær som står nærmere hovedhytta enn 5 meter (uthus, terrasser og plattinger regnes ikke med til hytta). Disse kan felles uten at Løiten Almenning kontaktes.

NB! Busker og småtrær som kommer opp på tomta og omkring hytta, kan fjernes uten at allmenningen kontaktes. Hogstavfall kan leveres på oppmerket plass i grustaket ved Gryllingsetra (300 m inn etter Djupdalsvegen rett nedenfor Budor Skistadion). Gjelder kun hogstavfall.

Dersom det er ønskelig at trær som står lenger unna hytta fjernes, må grunneier kontaktes før disse eventuelt kan felles. Trær som ønskes fjernet/felt av grunneier må merkes, og det må gis beskjed pr. epost at dere ønsker hogst. Bruk e-postadresse: firmapost@loitenalmenning.no. Det utarbeides en avtale for betaling i hvert enkelt tilfelle der vi må foreta hogsten.

Frist for å melde hogst er 15.08.2022 for å få hogd trærne i 2022.