Vedlikehold av Svaenlivegen

Svaenlivegen har behov for et vedlikeholdsløft, og det settes i gang arbeid med det i uke 25.

Vedlikeholdsarbeidet starter opp med å grave nye grøfter fra skitrekket og oppover mot Svaenlia. Dette gjøres for å holde vannet unna veien og unngå utgravinger og hull ved snøsmelting og store regnskyll. De jordmassene som graves opp av grøftene vil i hovedsak bli planert i terrenget ved siden av veien. Dette er et godt miljøvennlig tiltak, der det unngås ekstra transport til deponi med lastebil. Eksisterende hytteveier er i stor grad grøftet og bygd med denne metoden, og området vil relativt raskt revegetere seg med naturlig vegetasjon.

Det skal også legges ned to nye stikkrenner. En ved parkeringsarealet og en rett ovenfor Budor Skianlegg. I forbindelse med dette må vegen stenges i en til to dager.

Tidsplan:
Oppstart grøfting uke 25.
Stenging av Svaenlivegen. 1-2 hverdager i uke 26. Skiltet omkjøring om Furudalsvegen.
Arbeidet var planlagt avsluttet 30. juni, men ble litt mer omfattende enn det vi forutså. Planlagt ferdigstilling er i løpet av uke 27.

Har du spørsmål angående tiltaket, ta kontakt med Johan Fischer i Løiten Almenning på telefon 918 12 888 eller på e-post