Boliger

Søknad vedlagt målsatte tegninger og oversiktskart over eiendommen sendes allmenningskontoret før prosjektet settes i gang.
Som hovedregel gis det kun bruksrettytelser til nybygg og påbygg på boliger opp til 150 m2 i bruksareal (BRA). På eldre eksisterende hovedhus som overskrider arealgrensen på 150 m2 BRA, tillates det mindre påbygg for praktisk å ordne inngang, vaskerom, bad og WC. Det gis da ytelse på inntil 25 m2 BRA. I de tilfeller der det både utføres slik tilbygg og vedlikehold på eldre hus, er det spesielt viktig at kostnader og søknad om utbetaling av bruksrett holdes adskilt.

Bruksrettytelser for 2022 i Løiten Almenning finner du her 

  Sats
Oppføring av ny bolig/tilbygg
Bruksrettytelser pr. m2 areal inntil 150 m2 BRA (bruksareal) eller annet som skal være beskrevet i styrevedtaket. Melding gis når prosjektet er ferdig – LA foretar befaring/stikkprøver og ytelser utbetales
m2

600,-

Definisjon bruksareal:

Bruksareal (BRA) er bruttoareal (BTA) minus arealet som opptas i yttervegger.

Måleverdig areal BRA (NS.3940)

  • Den har fri høyde over gulv på minst 1,9 m i en bredde på minst 60 cm. Del med skråtak regnes som måleverdig til 60 cm utenfor høyde 1,9 m.
  • Eller til begrensende vegg eller annen bygningsdel.

Arealet må være tilgjengelig med trapp og ha gulv. Dog regnes trappeåpninger osv. som måleverdige.