Informasjonsmøter for hytteeiere

Hvordan skal Budorområdet utvikle seg, hvordan skal det bli?
Løiten Almenning inviterer til informasjonsmøter for hytteeiere på Budor Gjestegård torsdag 4.10, kl. 19.00 og mandag 8.10, kl. 19.00.

Budor har blitt populært og veldig mange ønsker å få oppleve kvaliteten Budor har å by på.  Dette er en utvikling vi først og fremst er stolte av, men også veldig ydmyke overfor. En naturlig følge av økt popularitet er større behov for flere tomter og flere tjenester. Dette henger godt sammen da et godt tjenestetilbud er avhengig av et tilstrekkelig antall brukere. Vi er derfor i gang med å finne nye områder for hytteutbygging.

Mange vil, og med rette, ha meninger om planer for videre utbygging. Noen frykter for å få naboer tett på, noen frykter for utsikten, andre frykter for mye anleggsarbeid. Noen lurer kanskje på om utbygger noen gang får nok, om alt skal bygges ned, hver krone skal tynes ut av arealene på bekostning av trivsel og miljø. Ingen vil ha det slik. Hytteprisene i Budorområdet har utviklet seg svært godt. Det betyr at området er attraktivt, at hyttebyggerne har gjort gode og riktige valg. Viktigere enn hytteprisene er allikevel at de som til en hver tid har hytte på Budor trives, og at vi alle kan si «Budor, stedet i mitt hjerte». Dette er Løiten Almenning sitt overordnede mål for utvikling av Budor. Løiten Almenning har selvfølgelig ikke dette målet bare av sin godhet, men vi er overbevist om at dette er det langsiktige grunnlaget for at vi skal lykkes på Budor.

For å få til dette har vi nå valgt å iverksette arbeidet med en områdeplan for Budor. Planen vil, litt forenklet sagt, omfatte alle arealer fra og med aksen Budor Gjestegård – området Kuvegen og sørover. Den skal i korte trekk klargjøre hvor omfattende videre utbygging skal være, hvilke områder som skal bygges ut når, og på hvilken måte. Planen skal vise hvilke områder som skal være hytteområder, friarealer, seterlykkjer, stier og skiløyper.

I samarbeid med Løten kommune starter dette arbeidet opp i disse dager. Målet er at planen skal være klar til første gangs behandling i løpet av våren 2019, og danne grunnlag for aktiviteten i området fra og med sommeren 2019.

Allerede før planarbeidet er skikkelig i gang kan vi fastslå at utbyggingen på Budor skal ha sine grenser. Øst for Budor har vi Klekkefjellet naturreservat, nord-vest for Budor ligger Lavsjømyrene/Målikjølen naturreservat. Dette legger klare begrensninger for hvor det kan bygges, og hvor mye området kan «tyte» ut. Dette mener vi gir muligheter mer enn begrensinger. Naturen ligger tett på Budor. Slik vil det bli også i framtida.

Noen sammenligner Budor med Sjusjøen. Ikke noe galt sagt om Sjusjøen, men der er det i dag 6 – 7 000 hytter. På hele Budorområdet er det i dag snaut 1 000 hytter, og sjøl de mest ekstreme og urealistiske utbyggingsplaner vil bare gi en liten brøkdel av hytteantallet på Sjusjøen.  Budor skal ikke være en kopi av noe annet, men en best mulig utgave av seg sjøl.  Dette innebærer grenser for antall hytter, og føringer for umiddelbar tilgang til natur og friluftsliv. Ved å balansere utbygging, friarealer og miljøhensyn, kort sagt trivsel, er vårt mål at flest mulig kan si at de har Budor i sitt hjerte. En økning i antall hytter innenfor disse rammene vil gi grunnlag for bedre tilbud om aktiviteter og tjenester i området både sommer og vinter.

Det har siste tida vært en del oppmerksomhet rundt at Løiten Almenning vil bygge ned en setervoll. Det aktuelle arealet ligger nord for skitrekket, rett vest for Gjestegården, i enden av Kuvegen. Det er ikke besluttet bygging i dette området, men det er et av innspillene i den nevnte planprosessen. Arealet kan ha plass til 20 – 30 hytter, og utgjør en fortetting. Nasjonale faginstanser har kategorisert arealet som mindre godt beite for sau, det er delvis gjengrodd, og det finnes ikke seterbebyggelse på arealet, men noe eldre hyttebebyggelse. Dette er ett av delprosjektene Løiten Almenning vil fremme i sine planer, andre delprosjekter omfatter bl.a. setervoller som vi i planprosessen vil verne mot utbygging av hensyn til beiteinteresser, miljø og trivsel. Trafikksikkerhet står også på dagsorden.

Parallelt med områdeplanen for Budor vil det bli laget en beiteplan for Løiten Almenning. Denne skal sikre utnyttelsen av eldre seterområder i allmenninga med konkrete tiltak som hindrer gjengroing, og fjerning av gamle gjerder som kan utgjøre en fare for dyra. På denne måten tror vi at hensyn til utbyggingsinteresser og beiteinteresser vil sikre et allsidig og trivelig miljø i hele området.

I prosessen som nå er startet vil vi invitere hyttefolket til informasjons- og dialogmøter slik at flest mulig blir informert og får mulighet til å komme med innspill. Dette bør også gi godt grunnlag for å ha synspunkter på helheten i planene, ikke bare enkeltelementer løsrevet fra en sammenheng.

Vi vet at det er en del som oppholder seg på hytta i forbindelse med høstferien, og inviterer derfor til møter på Budor Gjestegård torsdag 4.10, kl. 19.00 og mandag 8.10, kl. 19.00.

Alle er hjertelig velkommen, vi håper mange vil møte opp!