Året 2018 i skogen

Året går mot slutten også for aktiviteten i skogen. P.t. gleder vi oss over gode driftsforhold.
Året har vært spesielt preget av to utfordringer og en positiv effekt. Mye snøbrekk sist vinter er en kjent sak, det samme er tørkesommeren. Begge deler ble beskrevet i informasjonsbrevet i september. Praktisk effekt av begge disse utfordringene har vært at vi har måttet omprioritere en del i planene for avvirkning. Når det gjelder avvirket volum kommer vi allikevel godt ut i forhold til planene. Vi havner ut på ca. 43 000 m3 avvirkning mot planlagt 42 000 m3. Skurtømmervolumet på ca. 25 000 m3 er forholdsvis likt fordelt mellom gran og furu. En detaljert oversikt kommer også i år i årsmeldinga ut på nyåret.

Prisutviklingen har vært positiv i år. Spesielt gjelder dette massevirkeprisene. Den positive utviklingen fra tidligere i høst har fortsatt, og i snitt for massevirke gran og massevirke furu ligger prisen nå ca. 40 % over forventningen ved inngangen til året. Vi forventer ytterligere økning i 2019. Stor kapasitetsoppbygging i industrien internasjonalt er en viktig årsak til den gode prisutviklingen.

Vi har plantet mindre enn planlagt, og håper å hente dette inn igjen i 2019. Positivt er at tørkeskadene på planter ser ut til å være mindre enn først antatt. Dette viser sannsynligvis at det var riktig å avslutte plantesesongen litt tidlig. Snutebilleangrep og på enkelte lokaliteter tråkkskader fra storfe har vi derimot en del av. Dette krever suppleringsplanting, og på enkelte felt nyplanting i 2019.

Skogkulturarbeidet har gått etter planen. Dyktige folk både i egen rekker og innleid arbeidskraft skal ha honnør for innsats og kvalitet i arbeidet.

I Løiten Almenning er vi godt fornøyde med skogåret 2018.