Områdeplan Budor

Arbeidet med områdeplanen for Budor er godt i gang, og planprogrammet (som er planen for områdeplanen) ble førstegangsgodkjent i formannskapet i Løten Kommune den 20.03.2019. Områdeplanen er en overordnet plan som skal vise den fremtidige bruk av arealene i aksen Budor Skianlegg – Svaenlia og Budor Skistadion. Den inneholder hvilke arealer som skal avsettes som hytteområder, seterområder, skiløyper osv., og på denne måte skape en forutsigbarhet med tanke på arealutnyttelse.

Parallelt med at planprogrammet er ute til høring jobbes det nå med selve områdeplanen. Det er for tidlig å si noen detaljer om dette arbeidet, men kan berolige alle som var redde for skiløypa Dugnaden – den blir bevart som en buffersone mot eksisterende hyttefelt.

Vi regner med å ha områdeplanen klar til førstegangsbehandling september 2019 slik at den kan bli endelig vedtatt tidlig vinter 2020. Før førstegangsbehandling i Løten kommune vil det bli arrangert informasjonsmøte for både hytteeiere og bruksberettigede. Tidspunkt for dette vil bli annonsert på våre nettsider og gjennom nyhetsbrev.