Året 2019 i skogen

Et år med høy aktivitet i skogen går mot slutten. En vinter med snø som «normalt», og med en påfølgende vår som gjorde at det tørket opp relativt kjapt. Høsten har vært preget av mye nedbør, noe som har ført til utfordringer med gjennomføringen av enkelte påbegynte drifter. Det har allikevel med noen justeringer, ført til at avvirkningen har gått stort sett etter planene. Avvirket volum vil vi havne på om lag det planlagte, det vil si 52 000 m3. I skurtømmervolumet på ca 29 000 m3 er det en liten overvekt av furu.  En detaljert oversikt kommer i årsmeldinga ut på nyåret.

Den positive prisutviklingen på tømmer som startet i 2018, fortsatte til og med første halvdelen av året, med en pristopp i sommer. Høy avvirkning i Skandinavia, i tillegg til omfattende barkebilleangrep i Mellom-Europa og Sverige har ført til at både industrilagre og terminallagre er fulle hos de fleste industrier. Dette har i løpet av høsten ført til en gradvis reduksjon i prisene, noe vi forventer vil fortsette inn i første halvår 2020 til markedet er i bedre balanse. Prisene er allikevel fortsatt relativt høye hvis en sammenligner dem med foregående år.

I skogkulturarbeidet har ting gått etter planen. Det har blitt utført markberedning på om lag 1 000 dekar, samt en god del opprenskning av gamle grøfter. I løpet av sesongen er det plantet ut i underkant av 200 000 planter, og i motsetning til tørkesommeren 2018 har været denne sesongen vært optimalt for plantene. Våre egne skogsarbeidere har gjort en kjempeinnsats helt i fra snøen ble borte. De har kontrollert foryngelse på i overkant av 2 500 dekar av arealer som enten er plantet eller lagt ut for naturlig foryngelse. Det ser ut som plantene som ble plantet i 2018 har klart seg relativt bra, sett ut ifra fjorårets tørre sommer, mens planter på felt plantet i 2016-2017 har større avgang. Det vil derfor kreve noe suppleringsplanting våren 2020.  Skogsarbeiderne har med hjelp av innleide skoleungdommer fra Løten også utført ungskogpleie på i overkant av 1 600 dekar. Dyktige folk både blant våre egne og innleid arbeidskraft skal ha honnør for innsats og kvalitet i arbeidet.

I Løiten Almenning er vi veldig godt fornøyde med skogåret 2019.