Områdereguleringsplan for Budor Sør

Områdereguleringsplan for Budor Sør til offentlig ettersyn:

I henhold til PBL § 12-10 har formannskapet i Løten vedtatt å legge Områdereguleringsplan for Budor Sør ut til offentlig ettersyn.
Planforslaget legger bl.a. til rette for nye hytteområder mellom Svaenlia, Budor Gjestegård og Budor Skistadion. Eventuelle uttalelser sendes skriftlig til Løten kommune innen 25. mars 2020.

Planbeskrivelse: http://webhotel3.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3412/154/Dokumenter/OMR%C3%85DEPLAN%20BUDOR-S%C3%98R%20-%20PLANBESKRIVELSE_17012020.pdf

Reguleringsbestemmelser: http://webhotel3.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3412/154/Dokumenter/BUDOR-S%C3%98R_REGULERINGSBESTEMMELSER_09.01.2020.pdf

Kart: http://webhotel3.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3412/154/Dokumenter/1836%20regplan%20090120%20A1-%201-5000.pdf

All planinformasjon:  http://webhotel3.gisline.no/Webplan_3412/gl_planarkiv.aspx?planid=154

Foto: Frederik Garshol