Bruksrettytelser i 2020

Styret i Løiten Almenning har vedtatt reglene for bruksrettytelser for 2020. Det er gjort noen større endringer i regelverket. Løiten Almenning har en offensiv strategi for bruksrettytelser, og dette følges opp både når det gjelder profil og satser. Det har vært enkelte innspill om at bruksrettytelsene må tilpasses nye løsninger for energi og klima, konkret er det bedt om at ytelser til solcelleenergi vurderes. Styret har vurdert dette, og har ut fra flere hensyn valgt å prioritere økte ytelser til innsparing av energi, framfor produksjon av energi. Det betyr at det fortsatt ikke vil bli gitt bruksrettytelser til f.eks. solcellepaneler, varmepumper og jordvarme. Unntaket er der solceller er en integrert del av taket, dvs. satser som for taktekking. Det vil derimot bli gitt bruksrettytelser (25 % av materialkostnad) til skifte av vinduer og til isolerte ytterdører, både ved vedlikehold av driftsbygninger og våningshus. Grensedragningen for utbetaling til denne nye «varegruppa» vil være fakturadato før og etter 01.01.2020.

For en rekke varegrupper er ytelsene basert på kronesatser. Disse satsene har vært uendret i flere år, og det er gjort en regulering. I tråd med en mer miljøvennlig profil er denne reguleringen kun gjort gjeldende for trebaserte konstruksjoner. F.eks. er satsen for isolerte trebygg (nye driftsbygninger) økt fra 250,- til 300,- pr. m. innvendig vegghøyde. Tilsvarende er satsene for stål- og betongbygg holdt uforandret på hhv. kr 150,- og 190,-. Unntak gjelder for betongkonstruksjoner som gjødselkummer og gjødselplattinger som har fått økte satser, også dette i tråd med en miljøprofil.

Når det gjelder boliger er kronesatsen pr. m2 BRA for oppføring av nye boliger økt fra kr 500,- til kr 600,- pr. m2. Ved vedlikehold av boliger er ytelser til listverk og utforinger tatt ut.

I sum mener styret at regelverket har fått en profil som er mer riktig miljømessig, som samsvarer bedre med allmenningens rolle som produsent av skogsvirke, og at satsene er mer i tråd med byggekostnadsindeksen.

Bygdeallmenningsloven har bestemmelser om bruksrettytelser. Loven foreskriver at bruksrett bare kan ytes til dekning av eiendommens behov ved jordbruksmessig drift. Tiltak som ikke kan defineres å komme inn under det jordbruksmessige behov skal ikke gis bruksrettytelser, men det er opp til styret å yte tilskudd til slike formål. Tilskudd skal være en overskuddsanvendelse etter at behovet for bruksrettytelser er dekket. Styret har derfor laget retningslinjer også for slike tilskudd. Hovedpunktene er:

  1. Det kan gis tilskudd til utvendig vedlikehold og restaurering av seterhus som ikke er en av drifta på eiendommen. Begrensningen til utvendige tiltak gjøres ut fra kulturlandskapsmessige hensyn.
  2. Det kan gis tilskudd til restaurering og ombygging av driftsbygninger til annen inntektsgivende virksomhet på eiendommen. Tiltak som tar utgangspunkt i eiendommens ressurser prioriteres.
  3. Det kan gis tilskudd til nybygg av driftsbygning til annen inntektsgivende virksomhet, jfr. punkt 2. Nybygg til utleievirksomhet støttes ikke.

Det presiseres at innvilgning av tilskudd kan gjøres, og at det i tilfelle skal være en overskuddsanvendelse. Styret står derfor fritt til å innvilge, avkorte eller avslå søknader. Søknader mottas løpende, men behandles i løpet av siste kvartal.

Bruksrettytelser 2020 finner du her: Bruksrettytelser i 2020 – Løiten Almenning

Retningslinjer for tilskudd finner du her: Retningslinjer for tilskudd i 2020