Året 2021 i skogen

Med kuldegrader og snøhvit desemberskog, passer det med en oppsummering av året som har gått. Vinteren kom tidlig i høyden, og det ble etter hvert en fin vinter i lavereliggende områder med både snø og bra med kuldegrader. Barmarksesongen har vært preget av lange perioder med fint vær som har gitt fine driftsforhold, men til elgjakta kom regnværet, så senhøsten ble bløt i skogen. 

Vi var svært spente, og relativt nøkterne da vi budsjetterte sagtømmerpriser for 2021. Hvordan pandemien ville utvikle seg, og hva som ville skje med prisene var på denne tiden i fjor veldig usikkert. Nå når vi sitter med fasiten, kan vi i hvert fall si at våre spådommer når det gjaldt prisutvikling var altfor beskjedne. Store barkebilleangrep i Canada førte til at USA importerte mer tømmer fra Europa, samtidig som byggeaktiviteten også har vært høy i Norden. Prisene har økt for hvert kvartal gjennom året, med en foreløpig rekordpris i 3. kvartal, for både gran og furu. Den gode avsetningen har ført til at vi har hatt et svært lite tømmerlager gjennom året, også for massevirke, selv om en kunne ønsket seg en enda høyere pris også for dette sortimentet. 

Avvirket volum i 2021 vil havne på rett i underkant av 42 000 m3.  Dette er noe høyere enn budsjettert volum, men grunnet den gode utviklingene på prisen på sagtømmer er volumet av innmålt sagtømmer en del større enn budsjett. En detaljert oversikt kommer i årsmeldinga på nyåret. Selv om en ser en nedkjøling i trelastmarkedet, håper vi at utviklingen med god etterspørsel etter sagtømmer vedvarer utover i 2022. Prisen på massevirke vil grunnet stort utbud og noe redusert industrikapasitet i Norden, forbli relativt uendrede i nærmeste fremtid.  

Det har også i 2021 vært høy aktivitet på skogkulturarbeidet i LA. Vi fikk i løpet av vinteren klare signaler om at arbeidskraft fra utlandet gjennom Glommen Mjøsen Skog ville bli tilnærmet umulig å få inn til oppstart av plantesesongen. Det ble derfor lagt en alternativ plan om å bruke så mange av våre egne arbeidere som mulig til denne jobben. Vi startet opp i midten av mai, og til St.Hans var vi ferdige med å sette ut 112 000 nye granplanter. En kjempeinnsats av våre egne, som gjorde at vi nådde budsjettert planteantall for vårsesongen. Nytt av året er at vi ble med i prosjektet «JOB;U-sommerjobb for ungdom». Prosjektet eies av Skogselskapet i Hedmark, som sammen med næringa ønsker å legge til rette for at lokal ungdom skal kunne ha sommerjobb i skogen med ungskogpleie. Vi fikk mange søknader på de 4 stillingene vi lyste ut, og de 4 ungdommene (2 jenter og 2 gutter), gjorde en veldig bra innsats i løpet av 4 uker i juli. Sammen med våre egne skogsarbeidere utførte de til sammen 1200 dekar med ungskogpleie i år. Etter at grensene åpnet igjen utover sommeren fikk vi hjelp av arbeidskraft fra GM-skog som plantet 22 000 granplanter, samt utførte 800 dekar ungskogpleie på høsten. 

Det å kontrollere foryngelsen som er i gang, enten det er planting eller naturlig foryngelse er en viktig del av jobben for å påse at bestandene kommer i gang med et nytt omløp. Gjennom året er det derfor utført om lag 2500 dekar med foryngelseskontroll i bestand som er avvirket de siste årene. Resultatene tilsier at det stort sett ser veldig bra ut, men enkelte områder finnes det noe snutebilleskader som gjør at det i 2022 er behov for noe suppleringsplanting.  Opprensking av gamle grøfter og markberedning er viktige tiltak for å legge til rette for et nytt omløp, og som foregående år er dette utført på i overkant av 1000 dekar. Det har i 2021 blitt helikoptergjødslet 765 dekar i området Sjølia, Jordbrua og Olavsbrenna, fortrinnsvis i tynnede furubestand. 

Med bakgrunn i et år som fortsatt har vært preget av en pandemi, er vi i Løiten Almenning svært godt fornøyde med skogsåret 2021.