Velkommen til temamøte 9. februar

Skogen – en del av klimaløsningen, men skal den hogges?

Kryssende hensyn i skogen er mye tydeligere i dag enn tidligere. De fleste ønsker at vi satser mest mulig på bærekraftig industriråstoff og får til en overgang bort fra fossilsamfunnet. Men andre ønsker likevel at skogen skal stå nokså urørt og være et karbonlager.

Det krangles høylytt om hva som er riktig skogbruk med tanke på utslipp, biomangfold og hogstformer. Skogen binder CO2 når den vokser, slik sett gir den et positivt bidrag til klimaløsningen. På den annen side frigjøres CO2 fra bakken etter at trærne er hogd. Den totale effekten av dette er det uenighet om. Uenigheten dreier seg også om påvirkningen på biomangfoldet, og om vi skal fortsette med flatehogst eller gå tilbake til lukket hogst. Hva er fakta? Strengt tatt vet ingen. Det er nødvendig å få fakta på bordet.

Løiten Almenning inviterer bruksberettigede til temamøte 9. februar kl. 18.30 på Kilde Gjestgiveri.

Vi har vært så heldige å få med oss to gode foredragsholdere, ikke nødvendigvis som motpoler, men som faglige bidragsytere:

Line Nybakken, professor ved fakultetet for biovitenskap og naturforvaltning.
Line Nybakken arbeider med EcoForest-prosjektet. I EcoForest skal de undersøke de langsiktige effektene av det moderne skogbruket på det biologiske mangfoldet i jord og død ved, og hvordan dette påvirker karbonlagringsprosessene. M.a.o. arbeider hun med å få fram fakta.

Yngve Holth, næringspolitisk sjef i Glommen Mjøsen skog.
Yngve Holth har lang erfaring med skogbruk og næringspolitikk. Gjennom sitt arbeid med best mulig rammebetingelser for skogbruket har han mye kontakt med myndigheter og miljøorganisasjoner om spørsmål knyttet til miljø, klima og biomangfold.

Møt opp og bli bedre informert om et tema som har stor betydning for hele samfunnet, og direkte berører skogsdrifta i Løiten Almenning.

Det blir en enkel, koronavennlig servering.

Vel møtt!

Hilsen styret i Løiten Almenning