Året 2022 i skogen

Etter en bløt senhøst, kom endelig vinteren med tosifret antall kuldegrader og snøhvit desemberskog. Med kun få dager igjen til året er omme passer det med en oppsummering av året som har gått. Det ble aldri en vinter med mye snø i høyden, men det ble etter hvert en fin vinter i lavereliggende områder med både snø og bra med kuldegrader. Barmarksesongen har vært preget av lange perioder med fint vær som har gitt fine driftsforhold, men til elgjakta kom regnværet, så senhøsten ble bløt i skogen.  

Vi var både usikre, og relativt nøkterne da vi budsjetterte sagtømmerpriser for 2022. Hvordan trelastmarkedet ville utvikle seg etter pandemien, og hva som ville skje med prisene var på denne tiden i fjor veldig usikkert. Vi gikk inn i året med gode sagtømmerpriser og høy etterspørsel etter trelast gjennom vinteren. Den russiske innovasjonen av Ukraina førte til ytterligere ubalanse i markedet, ved at bortfall av store mengder russisk trelast grunnet sanksjoner drev prisene ytterligere oppover i 2. kvartal. Utover høsten ble trelastmarkedet mer nervøst, med store lagre hos industrien. Avventende byggeaktivitet innenlands med usikkerhet rundt økte rentenivåer, samt generell høy prisøkning på varer førte til at sagtømmerprisene falt i 4. kvartal. For massevirke sin del har reduserte lagre ført til en solid etterspørsel, med en tilhørende prisoppgang i 2. halvår. Avvirkning av skog med høy sagtømmerandel, samt importstopp av massevirke fra Russland er hovedårsakene til økningen. Den gode avsetningen har ført til at vi har hatt et svært lite tømmerlager gjennom året. 

Avvirket volum i 2022 vil havne på om lag 45 000 m3.  Dette tilsvarer budsjettert volum, men grunnet den gode utviklingene på prisen på sagtømmer er volumet av innmålt sagtømmer noe større enn budsjett. En detaljert oversikt kommer i årsmeldinga på nyåret. Signalene fra industrien når vi går inn i 2023, er at det forventes en markant reduksjon i avsetningen av sagtømmer grunnet manglende etterspørsel etter trelast. Samtidig er etterspørselen etter massevirke høy, noe som driver prisen oppover. Løiten Almenning vil derfor i første kvartal 2023 prioritere å hogge skog med høy massevirkeandel, samt øke andelen tynning. 

Det har også i 2022 vært høy aktivitet på skogkulturarbeidet i LA. Vi fikk tidlig beskjed om at det ikke ville bli produsert gjødsel for skogsgjødsling. Vi prioriterte dermed å bruke mer midler til ungskogpleie. Vi har også i år deltatt i prosjektet «JOB;U-sommerjobb for ungdom». Prosjektet eies av Skogselskapet i Hedmark, som sammen med næringa ønsker å legge til rette for at lokal ungdom skal kunne ha sommerjobb i skogen med ungskogpleie. Vi fikk mange søknader på de 4 stillingene vi lyste ut, og de 4 ungdommene gjorde en veldig bra innsats i løpet av 4 uker i juli. Sammen med våre egne skogsarbeidere utførte de til sammen 1 750 dekar med ungskogpleie i år, i tillegg til innleid arbeidskraft fra GM-skog som utførte 850 dekar ungskogpleie på høsten. 

Vårplantinga ble gjennomført under fine forhold med både litt varme, og passe med nedbør til plantene. Til sammen ble det satt ut 100 000 nye granplanter, i tillegg til 30 000 planter i supplering fortrinnsvis i bestand med store snutebilleskader. 

Det å kontrollere foryngelsen som er i gang, enten det er planting eller naturlig foryngelse er en viktig del av jobben for å påse at bestandene kommer i gang med et nytt omløp. Gjennom året er det derfor utført om lag 2 500 dekar med foryngelseskontroll i bestand som er avvirket de siste årene. Resultatene tilsier at det stort sett ser veldig bra ut, noe som gir lite behov suppleringsplanting kommende år. Opprensking av gamle grøfter og markberedning er viktige tiltak for å legge til rette for et nytt omløp, og som foregående år er dette utført på i overkant av 1000 dekar. 

Med bakgrunn i et år som har vært preget av en urolig verdenssituasjon, er vi i Løiten Almenning svært godt fornøyde med skogsåret 2022.