Status for jakta i høst

Tildelt kvote i elgjakta er også dette året på 63 dyr i allmenningen. Det er med en dryg uke igjen av jakta felt 51 dyr. Jakta har gått bra og vi har nå kommet til det siste året i planperioden på 5 år. Det blir ny bestandsplan og nye jaktavtaler i 2023.   

Statistikk over avskyting og sett elg viser at vi har hatt en ganske stabil elgstamme de siste årene og en bestand som er akseptabel ut fra et skogbrukssynspunkt med betydelig mindre skader på furuforyngelsen i vinterbeiteområdene. Det ble gjennomført en ny beitetakst i sommer som også viser dette. Litt økning i skadeomfanget på nordsiden av den nye riksvegen, noe som kan ha sammenheng med nytt viltgjerde langs ny riksveg, men som også kan skyldes en vinter med lite snø og at elgen i stor grad ble stående igjen på nordsiden av Rv3. 

På skogeierlagets terreng og øvrig privat terreng i Løten er det skutt 17 av 23 tildelte dyr.  Deler av skogeierlagets jaktterreng har i de siste årene blitt noe redusert, særlig på grunn av vegutbygging og oppdyrking og jakta har blitt vanskeligere.  

Bestanden av rådyr er god og rådyrjakt er ei populær jakt. Både bukkejakt og ordinær jakt vil i 2023 bli satt bort med ett-årsavtaler.  

Fra småviltjakta rapporteres det om bra med skogsfugl, men ujevnt fordelt. Harebestanden har tatt seg opp igjen en god del etter noen magre år. I tillegg til årskort selges det dagskort for 2. periode dvs. etter 2. oktober. Dagskortene er delt på nord og sør for Rv3. Bruksberettigede og innenbygdsboende har kjøpt 146 årskort og i tillegg er det solgt 38 årskort til koieleiere og hytteeiere. Av dagskort er det solgt 97 til innenbygdsboende og hytteeiere, herav 84 nord for Rv3 og 13 sør for Rv3.