Første halvår i skogen

Første halvår i skogen – 2023

Det går mot fellesferie og stengte sagbruk, og i allmenningen kjører vi i disse dager det siste sagtømmeret inn til måling før feriestopp i juli.

Vinteren i år var av den snørike typen, noe som medførte at vi i februar måtte «rømme» fra planlagte skogsdrifter i høyereliggende strøk og ned i lavlandet. Det ble rett og slett for mye løssnø til at hogstmaskinene kunne ta seg fram. Utpå senvinteren kunne vi allikevel flytte oppover igjen i høyden, og hadde fine driftsforhold til etter påske. Våren ble sen, og da det først tørket opp gikk vi omtrent rett i full skogbrannberedskap, noe som har vedvart helt til ei etterlengtet rotbløyte med regn i disse dager.  

Markedssituasjonen for sagtømmer har utover i første halvår vist positive trender, samtidig som massevirkeprisene har stabilisert seg på et relativt høyt nivå i forhold til foregående år. Løiten Almenning har fått hogge et noe større sagtømmervolum enn budsjettert i første halvår. Det har i løpet av første halvår blitt sluttavvirket i området Yksnsjøen, Sloken, Ebru, Mosjøen og Stålsætra. Tynningslaget vårt har i vinter tynnet en større drift i Ormholsvegen, samt ved Brattbakken og i Skallberget i løpet av våren.  

Avvirket volum i første halvår vil havne på om lag 24 000 m3. Av dette er det en overvekt av sagtømmer, med bakgrunn i at trelastindustrien har hatt svært lave lagre på sagbrukene. Inntektsmessig på tømmer ligger vi noe foran på budsjett, ettersom sagtømmerprisene har fortsatt å øke utover i første halvår. Prisutsiktene for andre halvår er fortsatt noe usikre, ettersom sagbrukene merker en tydelig nedgang i trelastsalget innenlands. Den tragiske krigen i Ukraina med eksportstans av tømmer fra Russland, har stor påvirkning på tømmermarkedet her til lands. Kombinasjonen av en svak norsk krone og økte eksportvolumer fra norske sagbruk ut i Europa har ført til at etterspørselen, og dermed prisen på sagtømmer har økt første halvdel av året. Synkende massevirkelagre i Skandinavia, samt konkurranse fra energimarkedet om virke, fører til at det forventes ytterligere en oppgang i prisene på massevirke i andre halvår.  

Når det gjelder skogkulturarbeidet ligger vi godt an så langt i år. Våre egne ansatte kom i gang med ungskogpleie rett etter påske, og fra første uka i mai startet vi med suppleringsplanting og planting. En del av plantingen er utført med innleid arbeidskraft fra Glommen Mjøsen Skog. Vi avsluttet plantingen i starten av juni, og det er i løpet av vårsesongen satt ut rett i overkant av 110 000 planter. Forsommeren har vært svært tørr, men for plantene ser det så langt ut til at det har gått bra.  

I siste halvdel av juni har våre ansatte i skogen fått bistand av i alt sju innleide skoleungdommer fra Løten. Dette er spreke ungdommer med ståpåvilje og godt humør, som vi er stolte av å ha med oss på laget. Vi er for tredje året på rad med på prosjektet «JOBU- sommerjobb for ungdom». Tre nye lokale ungdommer uten erfaring fra skogsarbeid har derfor etter å ha blitt valgt ut fått sommerjobb hos oss i skogen . Etter kurs i bruk av ryddesag på Sønsterud skogskole siste uka i juni, vil de være med våre egne arbeidere resten av sommeren. Med sju lokale ungdommer, i tillegg til våre egne arbeidere, planlegger vi å bruke sommeren til å utføre ungskogpleie ved Arsenalet, Grefsum og i området ved Hammardammen.  

I Løiten Almenning er vi godt fornøyde med første halvår i skogen i 2023.