Godkjente Bruksregler – Løiten Almenning

Kunngjøring av nye bruksregler:
Nye bruksregler skal fastsettes etter allmenningsloven § 3-7 og skal etter § 3-8 godkjennes av departementet.
Bruksreglene skal ikke stride mot loven. Før departementets godkjennelse har utkastet til nye bruksregler vært lagt ut til høring for de eiendoms- og bruksberettigede etter en forutgående kunngjøring om utleggelsen, jf. bygdeallmenningslovens § 3-8, andre ledd. Det var ingen innkomne høringsuttalelser.

Landbruks- og matdepartementet har den 31.08.2016 godkjent Løiten Almennings forslag til nye bruksregler, jf. bygdeallmenningsloven § 3-8.

Godkjente bruksregler skal allmenningsstyret besørge kunngjort for de eiendoms- og bruksberettigede. Bruksreglene trer i kraft 4 uker etter at de er kunngjort, jf. bygdeallmenningslovens § 3-9. De nye bruksreglene vil gjelde fra 17. oktober 2016.
Fra samme tidspunkt oppheves tidligere bruksregler for Løiten Almenning, godkjent 11. desember 1995, og gjeldende fra 10. februar 1996.

Nye bruksregler finner du her

Styret i Løiten Almenning