Utbygging i Budorområdet

Løiten Almennings planer for videre utbygging i Budorområdet:

Felt H3, på venstre side av Svaenlivegen, og som har vært under utbygging sommer/høst 2017 skal etter planen ferdig utbygges våren 2018. Videre arbeid med hyttefelt vil være å opparbeide infrastruktur for de tre feltene som det ble vedtatt reguleringsplaner for i oktober. Dette er feltene:
– H4 (i enden av Svaenlivegen) – 11 hyttetomter
– H5 (ved Kuvegen) – 9 hyttetomter
– H6 (vestsiden av Budorvegen mellom Budor Gjestegård og «Grua») – 14 dobbelttomter (Eek Eiendom) og 3 enkelttomter

Siste felt ut i 2018 vil bli felt H9 (Budor Nord). Forslag til reguleringsplan med 35 hyttetomter er laget, og vil bli oversendt kommunen for behandling med det første. Det videre arbeidet vil pågå utover vinteren, og antall tomter klargjøres gjennom planprosessen.

Første felt ut er H4 (Svaenlia). Arbeidet med opparbeidelse av infrastruktur skal etter planen starte opp i januar 2018. Tidspunktet for oppstart av anleggsarbeidet i de øvrige nevnte feltene er ikke klart p.t., men vil etter alle solemerker skje i løpet av vinteren og våren 2018.

Neste skritt vil være at det utarbeides en kommunedelplan for området Svaen syd mot Furadalsvegen. Dette er i arealdelen til kommuneplanen avsatt til mulig fremtidig utbyggingsområde. Her er det foretatt registrering av fornminner og biologi, og rapportene fra disse registreringene vil danne grunnlag for videre planarbeid. Kommunedelplanen vil trekke opp retningslinjer for traseer for vei, vann og kloakk m.v. Plassering av hyttefelt innenfor området er også en del av kommunedelplanen. Utbygging av disse framtidige feltene vil ikke starte før det er klarhet i framføring av mer kapasitet for strøm, fiber, vann og kloakk.