Skogsdrifta hittil i 2018

Løiten Almenning har budsjettert med en avvirkning inneværende år på 42 000 m3. Ved utgangen av august var det avvirket ca. 27 000 m3, og vi vil ved årets slutt ligge tett på målet. Naturgitte forhold har påvirket planene en del. Vinteren medførte mye snøbrekk, og både å skaffe oversikt over situasjonen og avgjøre hva som bør gjøres med de enkelte bestand har bydd på utfordringer. En konsekvens av snøbrekk er at vi må inn å foreta sluttavvirkning eller tynning på feil tidspunkt, noe som påvirker både verdien av virket og dermed netto av drifta. Positiv utvikling i massevirkeprisen har bidratt til å utligne dette noe. Vi hadde lagt inn en forventet vekst i både skurtømmer- og massevirkepriser i budsjettet, men p.t. ligger massevirkeprisen nær 30 % over dette.

En svært tørr sommer påvirket også skogbruket. I juli besluttet vi å iverksette driftsstans, den varte i ca. 3 uker. Tørken medførte også at granbestand, som står på mer fuktig mark, ble prioritert avvirket framfor furu. Dette grepet gjorde selvfølgelig også mange andre, noe som førte til lagre av gran og litt for lite furu på sagbrukene tidlig på høsten.  Vi har vridd avvirkningen over på furu igjen fra august.

Gjødsling av skog har i svært mange år vært et viktig tiltak i Løiten Almenning. I år har det blitt gjødslet 2 033 daa, i tråd med planen.

Prognoser for skogen i Løiten Almenning tilsier muligheter for økt avvirkning litt inn i framtida. Dette betinger at vi har fokus på raskt å få opp igjen skog etter avvirkning, og at ungskogen pleies godt.  Vi har utført avstandsregulering/ungskogpleie på ca. 1 500 da. Dette er gjennomført dels med egne mannskaper og dels med innleid ungdommer. Dette var en varm jobb denne sommeren.

Vår plan var å plante 150 000 skogplanter, kun 117 000 planter er satt i jorda. Tørken er årsaken til det reduserte antallet. Tørken ser ut til å ha påvirket resultatet av plantinga, men svært varierende fra plantefelt til plantefelt. Først neste vår og sommer regner vi med å ha en fullgod oversikt over det. Kontroll av plantefelt er et fokusområde. Her legges grunnlaget for volumer og netto 70 år inn i framtida.

Skogbrannfaren medførte også stans i markberedninga en lang periode i sommer. Totalarealet er derfor p.t. mindre enn budsjettert. Noe av dette tas inn igjen ved markberedning av mindre flater med gravemaskin, samtidig med grøfting og sporsletting.