Revidering av bruksregler for Løiten Almenning

Styret i Løiten Almenning har utarbeidet forslag til reviderte bruksregler for Løiten Almenning. Disse er lagt ut på høring på allmenningskontoret og på allmenningens nettside. Endringene (tillegget) finnes i avsnitt 3.7 og er markert med rød tekst.
Forslag til reviderte bruksregler ligger her: Forslag til revidering av bruksregler LA_med endringer

Kunngjøring om høring annonseres i Hamar Arbeiderblad og Østlendingen mandag 4. februar.
Høringsfrist: 4. mars.

Veien videre: Når høringsfristen er ute, skal bruksreglene sendes inn til Landbruks- og matdepartementet for godkjenning. Bruksreglene trer i kraft fire uker etter at de er kunngjort. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere bruksregler for Løiten Almenning (godkjent 31.08.2016, gjeldende fra 17. oktober 2016).

Ved spørsmål, kontakt oss gjerne på tlf. 625 47 440.