Første halvår i skogen

Første halvår 2020 i skogen

Det går mot fellesferie og stengte sagbruk, og i allmenninga kjører vi i disse dager det siste sagtømmeret inn til måling før feriestopp i juli.

Vinteren i år har vært krevende driftsteknisk, ettersom det har vært lange perioder med mildvær og nedbør i form av regn. Dette har ikke ført til de helt store endringene i driftsopplegget, men inntransporten av tømmer har gått mer ujevnt i forhold til hvilke veger som er kjørbare når det stadig kommer perioder med mildvær og holke.

Koronapandemien som slo inn for fullt i løpet av mars gjorde markedsutsiktene høyst usikre, og våre skogsentreprenører fikk signaler om det kunne bli full stopp i produksjonen i skog. Nå sitter vi med fasiten for første halvår, og den er at det har gått mye bedre enn fryktet. Vi i LA har fått hogge sluttavvirkningsvolumet vårt som budsjettert i første halvår. Det faste tynningslaget vårt har produsert som planlagt i Stålsetervegen, i tillegg til at vi tok inn et ekstra tynningslag som sto i fare for å bli stående uten arbeid, som har tynnet i området Nordre Holen/Fuglebrenna.

Avvirket volum i første halvår vil havne på om lag 32 000 m3. Av dette er det en liten overvekt av massevirke, med bakgrunn i den økte tynningskapasiteten vi har hatt tilgjengelig. Inntektsmessig på tømmer ligger vi omtrent på budsjett, ettersom vi leverer noe mer massevirke enn det som var den opprinnelige planen. Signalene for andre halvår når det gjelder levering/priser på tømmer er at sagbrukene produserer som normalt, og at vi skal levere etter vedtatt budsjett, samt at prisene holder seg noenlunde på det nivået som er i dag. Tømmerprisene er noe redusert i første halvår, men fortsatt relativt høye sett i sammenheng med årene før pristoppen i 2018/2019.

Når det gjelder skogkulturarbeidet ligger vi foran skjema så langt. Nedstenging av skitrekk og lite snø i lavereliggende områder førte til at vi kom rekordtidlig i gang med ungskogpleie med våre egne ansatte. Første uka i mai startet vi med suppleringsplanting, med påfølgende planting fra midten av mai. En del av plantingen er utført med innleid arbeidskraft fra Glommen-Mjøsen skog. Vi avsluttet plantingen i starten av juni, og det er i løpet av vårsesongen satt ut rett i underkant av 100 000 planter. Den varme forsommeren gjør at de få dagene med regnvær innimellom er kjærkomment for alt som skal vokse.

Siste halvdel av juni har skogsarbeiderne våre fått bistand av i alt 4 innleide skoleungdommer fra Løten. Dette er spreke ungdommer med ståpåvilje og godt humør, som er vi stolte av å ha med oss på laget. De vil bruke sommeren til å utføre ungskogpleie langs Østre Fjellveg i området Sloken/Nordhue.

I Løiten Almenning er vi godt fornøyde med første halvår av skogåret 2020.

Tynning ved Nordre Holen/Fuglebrenna.

 

 

 

 

 

 

 

Ungskogpleie langs Østre Fjellveg.
Malmfuru fra Mosjømarka

 

 

Koronatider i skogen