Året 2020 i skogen

Det lakker og lir mot juleferie, og dermed passer det med en oppsummering av året som har gått.

Vinteren kom tidlig i høyden, mens det i lavlandet var en bløt vinter med mye nedbør og lange mildværsperioder. Barmarksesongen har vært preget av perioder med fint vær som har gitt fine driftsforhold, men også lange perioder med nedbør som har gjort det mer driftsteknisk krevende å skaffe til veie de avtalte volumene til industrien.

Da koronapandemien kom for alvor i mars var vi svært spente på hvordan dette ville påvirke markedsutsiktene i tiden som kom. Det lå an til at det kunne bli produksjonsstopp i skogen, men ved å dreie produksjonen mer over på massevirkerike bestand og tynning, hadde vi på forsommeren 3 hogstlag gående, og vår samarbeidende entreprenør slapp derfor å iverksette permitteringer. Sagbrukene var bekymret for lagersituasjonen fram mot sommeren, men så hendte det som ikke så mange som hadde forutsett. Grunnet at mange arbeidstakere ble permitterte og at reiserestriksjoner førte til at vi måtte feriere hjemme, økte etterspørselen etter trelast i privatmarkedet mye mer enn prognosene tilsa. Dette har i andre halvår ført til høy etterspørsel etter sagtømmer, noe som ser ut til å vedvare vinteren 2021. Når det gjelder avsetningen for massevirke er situasjonen dessverre helt motsatt. Vi har gjennom hele året hatt et relativt stort lager i skogen til enhver tid. Grunnen til dette er at industrien i Skandinavia sitter med høye råvarelager grunnet redusert etterspørsel etter papir kombinert med høy avvirkning i Skandinavia, samt særdeles omfattende barkebilleangrep i Mellom-Europa.

Avvirket volum i 2020 vil havne på i overkant av 49 000 m3.  Dette er noe høyere enn budsjettert volum, og grunnen til dette er den økte tynningskapasiteten vi benyttet oss av på forsommeren. I skurtømmervolumet på i overkant av 26 000 m3, er det på grunn av økt tynningsvolum en overvekt av furu. En detaljert oversikt kommer i årsmeldinga på nyåret. Med bakgrunn i økte sagtømmerpriser i 4. kvartal, håper vi at utviklingen i trelastmarkedet med god etterspørsel vedvarer utover i 2021. Prisen på massevirke er grunnet lagersituasjonen i hele Skandinavia under sterkt press, og vi ser ingen bedring på dette i nærmeste fremtid.

Det har i 2020 vært høy aktivitet på skogkulturarbeidet i LA. Den tidlige våren i lavlandet førte til rekordtidlig oppstart av ungskogpleie. Våre egne skogsarbeidere har med hjelp av skoleungdommer fra Løten med sommerjobb hos oss, utført ungskogpleie og forhåndsrydding på i overkant av 2000 dekar. Plantesesongen startet vi første uka i mai, og med hjelp av egne ansatte og innleid arbeidskraft fra Glommen-Mjøsen skog er det plantet ut 100 000 nye granplanter. Det å kontrollere foryngelsen som er i gang, enten det er planting eller naturlig foryngelse er en viktig del av jobben for å påse at bestandene kommer i gang med et nytt omløp. Gjennom året er det derfor utført ca 3300 dekar med foryngelseskontroll i bestand som er avvirket de siste årene. Resultatene tilsier at det stort sett ser veldig bra ut, og at det i 2021 er lite behov for suppleringsplanting.  Opprensking av gamle grøfter og markberedning er viktige tiltak for å legge til rette for et nytt omløp, og som foregående år er dette utført på i underkant av 1000 dekar. Det har i 2020 blitt helikoptergjødslet 1100 dekar i området Åtjernsholen, Skytterbana og Høgsvoll, fortrinnsvis tynnede furubestand.

Med bakgrunn i et annerledes år preget av en pandemi, er vi i Løiten Almenning godt fornøyde med skogsåret 2020.